nformacija o zaštiti ličnih podataka,  saglasnost za njihovo prikuplјanje i obradu

Poštovani,

ispunjavajući dužnost rukovaoca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u dalјem tekstu: Zakon) ovim putem Vas obaveštavamo da Vaše podatke o ličnosti prikuplјa i obrađuje u skladu sa Zakonom, kao i Pravilima obrade koja se nalaze objavlјena na sajtu škole, te Vam pruža sledeće informacije:

1) Podaci o rukovaocu:EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA, Ul. 4. decembra  br. 3, PRIJEPOLjE

MB 07575122, e-mail: ekon.skola1prijepolje@hotmail.com; Tel: 033/710018 i 033/710418

2) Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti: U sklopu implementacije standarda zaštite podatka o ličnosti koje propisuje Zakon, škola je imenovala lice za zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti su:

3) Svrha obrade i pravni osnov obrade: škola podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa odredbama Zakona. Škola podatke o ličnosti obrađuje radi: 

Škola u svakodnevnom poslovanju ima obaveze koje podrazumevaju prikuplјanje, obradu i dostavlјanje informacija u svrhe organizacije, razvoja, administracije i rada ustanove, što podrazumeva i korišćenje ličnih podatke kao što su:

-fotografisanje i/ili snimanje različitih aktivnosti učenika u školi 

– Fotografisanje i/ili snimanje aktivnosti izvan škole – vannastavne aktivnosti, izleti, posete, saradnja sa lokalnom zajednicom itd.

Fotografije i snimci će se koristiti isklјučivo u pedagoške svrhe, za promociju škole i raznovrsnih aktivnosti i postignuća učenika, i to:

•           prezentovanje rada učenika  roditelјima (publikacije, obaveštenja, roditelјski sastanci…)

•           svih oblika stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika

•           arhiviranja (letopis škole i elektronska arhiva.)

•           promociju rada Škole objavom informacija u medijima, na službenoj web stranici škole,  plakatima i sl. 

Svi prikuplјeni podaci koriste se isklјučivo u svrhu neometanog odvijanja poslova iz delokruga naše ustanove i u skladu sa svim važećim propisima i preporukama Ministarstva prosvete, obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja.

4) Primaoci podataka o ličnosti

Ekonomsko-trgovinska škola iz Prijepolјa i subjekti kojima naša ustanova dostavlјa Vaše podatke radi realizacije poslovnih aktivnosti, obrađivaće Vaše podatke u skladu sa svim važećim propisima, a uvid u tok obrade Vaših ličnih podataka možete uvek ostvariti na upit. Ako dođe do promene podataka, možete da se obratite imenovanom licu za zaštitu podataka o ličnosti kako bi izvršio korekciju.

5) Rok čuvanja podataka o ličnosti Škola će sprovoditi u skladu sa Zakonom.

6) Prava lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

A. Pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane škole;

B. Pravo Lica da zahteva ispravku, brisanje podataka o ličnosti i ograničenje obrade;

V. Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva u skladu sa Zakonom;

G. Pravo na podnošenje prigovora na obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

D. Pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo školi primi od nje, a radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane škole, ukoliko je to tehnički izvodlјivo i ukoliko je, u skladu sa procenom škole, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa

Đ. Pravo na pritužbu nadležnom organu: Lice ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega od strane škole kao rukovaoca.

7) Ako škola namerava da dalјe obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikuplјeni, škola je dužna da pre započinjanja dalјe obrade, Licu pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije.

Naša ustanova je preduzela sve zakonski raspoložive mere kako bi sprečila zloupotrebu, uništenje, gubitak, neovlašćene izmene, pristup ili preuzimanje ličnih podataka.

Na osnovu preciznih i nedvosmislenih informacija o ovom dokumentu potvrđujem njegov prijem i dajem svoj pristanak Ekonomsko-trgovinskoj školi u Prijepolјu za prikuplјanje, obradu, korišćenje i objavlјivanje ličnih podataka u gore navedene svrhe.

Ime i prezime učenika , potpis__________________________________________

Ime i prezime roditelјa, potpis_________________________________________

Mesto i datum _________________________________________

Dokument za preuzimanje na LINKU.

Direktor škole:

Ermedin Duran